Zoek

Privacyverklaring

Uw privacy en Auto Weijenberg BV

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verwerken wij de door u aangeleverde persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • de Telecommunicatiewet

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw aanvraag te verwerken
 • overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en/of marktonderzoek te doen
 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook gegevens over u op internet gebruiken
 • te voldoen aan de wet
 • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten
 • te delen met andere samenwerkende partners van Auto Weijenberg BV

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst. Bij het aangaan van een financiële dienst hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook vragen we gegevens die nodig zijn om een overeenkomst met u te sluiten en om u te kunnen adviseren. Deze gegevens zijn nodig zijn om het risico te kunnen inschatten. De hoeveelheid (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.


Wij leggen contactmomenten vast

Veel contacten tussen u en ons kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat, apps of social media verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De gegevens gebruiken we om uw vragen te beantwoorden, persoonlijke aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.


Wij nemen telefoongesprekken op

Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld bij telefonische transactie-opdrachten gesprekken op. Als het nodig is, kunnen we terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren om onze informatievoorziening te verbeteren. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 30 dagen gewist.

Wij verwerken openbare gegevens en gegevens van marktonderzoekbureaus
Voor het sluiten van de overeenkomst en verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening gebruiken we ook openbare gegevens. Bijvoorbeeld van het Kadaster of de RDW. Daarnaast gebruiken wij gegevens van marktonderzoekbureaus. Die gebruiken wij onder meer voor marktanalyses. En om u aanbiedingen te doen die voor u interessant kunnen zijn.


Wij gebruiken cookies op onze websites

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst hoe u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De gegevens die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties te sturen of te laten zien die bij u passen.


Wat zijn uw rechten?

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@autoweijenberg.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?

U kunt zich afmelden voor reclame per post of per e-mail. Bij elke commerciële e-mail die u van ons krijgt staat onderaan een link. Daarmee kunt u aangeven dat u die informatie in de toekomst niet meer wilt ontvangen. U kunt ons ook een e-mail sturen via onze website Daar kunt u ook andere wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat wij uw e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers kunnen u ook bellen voor commerciële doeleinden. Als u tijdens het gesprek aangeeft dat u dit niet wilt, zorgen wij dat u niet meer hiervoor gebeld wordt.


Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze IT-systemen hebben we daarom goed beveiligd. Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig


Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.


Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij de privacyverklaring aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 22 januari 2024.

Privacyverklaring uitvoeringsverordening 2021/ 392

Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Wij, Autobedrijf Weijenberg b.v., hechten (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Ons bereiken kan per post:

Auto Weijenberg
’t Dorp 146
53884 ME HEESCH

Per e-mail: info@autoweijenberg.nl

Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.